• Uniek Yoga

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK YOGA

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen, workshops en trainingen voor alle deelnemers.
 2. Deelname aan een les betekent dat de deelnemer akkoord is met de algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels van de betreffende locatie.
 3. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 4. De deelnemer dient zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw en ruimte waar de lessen zullen plaatsvinden.
 5. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
 6. Het is verplicht om lichamelijke klachten, blessures en/of zwangerschap voor aanvang van de les te melden aan Uniek Yoga. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Uniek Yoga deelname aan de lessen ontzegt. Bij twijfel of er deelname aan een les mogelijk is dient de deelnemer de huisarts te raadplegen. Bij opgave van bepaalde medische informatie kan Uniek Yoga overwegen om van deelname bij de lessen af te zien.
 7. De lessen bij Uniek Yoga zijn geen therapie of geneeswijze en vervangen niet de reguliere geneeswijze.
 8. Uniek Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en blessures voor, tijdens of na de les.
 9. Uniek Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vermissing, verduistering, diefstal en/of verlies van of aan eigendommen van de deelnemer voor, tijdens of na de les.
 10. Uniek Yoga behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren voor deelname aan de lessen en workshops indien zij dit passend vindt, zonder restitutie van het reeds betaalde lesgeld.
 11. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Uniek Yoga en/of de desbetreffende locatie, dient te worden vergoed door de deelnemer.
 12. Het is niet toegestaan om voedsel in de yogaruimte te nuttigen. Water mag in afsluitbare flessen meegenomen worden.
 13. Mobiele telefoons dienen buiten de lesruimte te zijn tijdens de les, tenzij in overleg met Uniek Yoga.
 14. De yogaruimte mag niet met schoenen betreden worden.
 15. Betaling van het lesgeld dient voor aanvang van de les(sen), workshops en trainingen betaald te zijn, waarna inschrijving definitief is voor de periode zoals afgesproken.
 16. Het lesgeld graag overmaken op NL 11 INGB 0004762328 t.a.v. S.P.M. Kooijman van Deudekom Uniek Yoga, met vermelding van naam, lesvorm/workshop/training en dag. Bedrijven ontvangen een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. 16.1 De opdrachtgever is gehouden facturen te betalen binnen 2 weken na factuurdatum. 16.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 2 weken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 16.3 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Uniek Yoga bent u een bedrag van vijfentwintig Euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd. 16.4 Indien Uniek Yoga haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15 % (vijftien %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Uniek yoga om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen met een minimum van vijftig Euro (€50,00). 16.5 Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 16.6 In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
 17. Wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden, behoudt Uniek Yoga het recht om de deelnemer te weigeren in een les tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.
 18. De lessenkaart is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan anderen.
 19. Leskaarten gelden alleen voor de yogalessen en zijn niet van toepassing op workshops/trainingen.
 20. Een vijf lessenkaart is te gebruiken binnen een termijn van 5 opeenvolgende weken. Een 10 lessenkaart is te gebruiken binnen een termijn van 10 opeenvolgende weken. 
 21. Uniek Yoga behoudt zich het recht om lessen (tot 1uur van te voren) of workshops (1 dag van te voren) te annuleren wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn.
 22. Om de lessen op tijd te kunnen starten graag 5-10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 23. Uniek Yoga behoudt zich het recht om tussentijds het lesgeld te verhogen. Zij zal de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 24. Vrije dagen genomen door deelnemers zullen niet voor rekening van Uniek Yoga zijn. Indien de deelnemer minimaal twee weken achter elkaar afwezig is door ziekte, kan in overleg met Uniek Yoga de lessenkaart worden aangepast, mits dit tijdig aangegeven is.
 25. Restitutie van het lesgeld bij een reeds gekochte lessenkaart is niet mogelijk. Annulering van deelname aan een workshop/training kan uiterlijk een week voor aanvang, met teruggave van het reeds betaalde lesgeld. Binnen een week voor aanvang van de workshop/training is restitutie van het reeds betaalde lesgeld niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk om na goedkeuring van Uniek Yoga een vervangende deelnemer in zijn/haar plaats te laten meedoen.
 26. Uniek Yoga is op officiële nationale feestdagen en schoolvakanties gesloten, tenzij anders vermeld is op de website. Er wordt dan geen lesgeld berekend.
 27. Wanneer Uniek Yoga sluit, i.v.m. ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, zal zij zo spoedig mogelijk de deelnemers op de hoogte stellen. De gemiste les zal in overleg met Uniek Yoga op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden. Als dat niet lukt ontvangt de deelnemer voor de gemiste les restitutie van het lesgeld.
 28. Uniek Yoga behoudt zich het recht om ten alle tijden lestijden en lesinhoud te wijzigen. Zij zal de deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
 29. Uniek Yoga behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de deelnemers hiervan op de hoogte stellen. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.
 30. Alle informatie die op de website van Uniek Yoga staat, zoals het ontwerp, de afbeeldingen, foto’s en logo’s zijn eigendom van Uniek Yoga en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op deelnemers of andere mensen die toegang hebben tot Uniek Yoga. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet commerciële en/of privédoeleinden. Het is de deelnemers of gebruiker van de site van Uniek Yoga niet toegestaan de inhoud van Uniek Yoga te gebruiken, vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Uniek Yoga.